Luleälvsbåtklubb stadgar

STADGAR för
LULEÄLVS BÅTKLUBB
§ 1 Luleälvsbåtklubb, är en allmännyttig ideell förening av sammanslutna båtägare och intresserade, har till ändamål att främja intresset för båtsport och friluftsliv och att tillvarata medlemmarnas intressen främst längs luleälvdal upp till Bodens kraftstation. Den skall verka för en god miljö samt ett gott kamratskap och sjömanskap bland medlemmarna.
§ 2 Medlemskap vinnes genom att betala stadgad inträdes- och årsavgift.
§ 3 Medlem kan lämna klubben på egen begäran.
Medlem kan uteslutas:
– om han bryter mot klubbens stadgar eller styrelsebeslut eller på annat sätt skadar klubbens verksamhet
– om aviserad avgift ej betalats senast den 3 april.
Den som uteslutits äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter
§ 4 Klubben väljer en styrelse, bestående av fem ledamöter, och en suppleant. Såväl ordinarie ledamöter som suppleanten väljes för en tid av två år på så sätt, att tre ordinarie ledamöter väljes ena året och två ordinarie ledamöter och suppleanten det andra året.
Styrelsen, som är beslutsmässig då tre av dess ledamöter är närvarande, sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre av dess ledamöter begär att styrelsen skall sammanträda.
§ 5 Styrelsen åligger:
– att tillse att klubbens verksamhet bedrives i enlighet med klubbens stadgar
– att övervaka och ansvara för klubbens egendom
– att vid alla tillfällen bevaka klubbens intressen och föra dess talan
– att till årsmötet avge fullständig berättelse över klubbens verksamhet under närmast föregående år
– att senast tio dagar före årsmötet till revisorerna överlämna klubbens räkenskaper och protokoll.
Ordförande åligger:
– att sammankalla styrelsen och leda förhandlingarna vid styrelsens och klubbens sammanträden
– att tillse att utsedda kommitterade fullgör sina uppdrag och att klubbens beslut i övrigt verkställes.
Sekreteraren åligger:
– att föra protokoll vid styrelsens sammanträden
– att i samråd med ordförande sköta klubbens korrespondens.
Kassören åligger:
– att ansvara för den ekonomiska redovisningen
– att verkställa in- och utbetalningar mot tillfredsställande verifikationer
– att föra matrikel över klubbens medlemmar.
§ 6 Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter gemensamt eller av den person styrelsen därtill utser.
§ 7 För granskning av klubbens räkenskaper skall finnas två revisorer med en suppleant.
§ 8 Årsmöte skall hållas den tredje söndagen i januari. Skriftlig kallelse skall mailas senast två veckor före mötet. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän och rösträknare
4. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
5. Styrelsens redovisningshandlingar för föregående räkenskapsår
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
9. Innevarande års verksamhetsplan
10. Beslut om avgifter för nästkommande år
11. Ersättningar till klubbens funktionärer
12. Val av styrelseledamöter och suppleant
13. Val av revisorer och suppleant
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av valkommitté på två personer
16. Övriga frågor
Beslut fattas med enkel majoritet, såvida besluten ej innebär ändring av stadgarna eller klubbens upplösning. Omröstning sker öppet eller med slutna sedlar om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra. Röstning med fullmakt får ej förekomma.
§ 9 Extra klubbmöte hålles om styrelse, revisorer eller en tredjedel av klubbens medlemmar så begär. Extra klubbmöte kungöres minst en vecka i förväg genom annonsering på hemsidan och e-post.
§ 10 Beslut om upplösning av klubben skall för att kunna verkställas fattas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Det klubbmöte som slutgiltigt fattar beslut om klubbens nedläggning beslutar även om hur kvarstående behållning skall användas.

§ 11 Vid ändring av klubbens stadgar fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna röstar för den föreslagna ändringen.

Stadgar för Luleälvs Båtklubb är inte antagna 2008-01-21.
För Luleälvsbåtklubb
Kenth Pettersson